เอกสารทางเทคนิค

1. คู่มือทางวิศวกรรม
- Magnet Wire
- โครงสร้าง Magnet Wire
- คุณสมบัติ
2. คู่มือลวดมาตรฐาน
3. การแปลง SWG เป็นเมตริก
4. การประยุกต์ใช้งาน
5. บรรจุภัณฑ์