ความยั่งยืน

เราใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ที่ BMC เรายึดมั่นในการดำเนินงานแบบยั่งยืน  รับซื้อล้อเปล่าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้คืนรวมไปถึงการรีไซเคิลลวดทองแดงและการลดขยะที่เราส่งไปยังหลุมฝังกลบ พนักงานทุกคนของ BMC ต่างทำงานทุกวันเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โปรดคลิกที่นี่

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ CSR ที่เรามีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพของสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ โปรดคลิกที่นี่