คุณภาพ

มอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและการมอบคุณค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียของเรา ระบบการจัดการคุณภาพของเราเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อทำให้แน่ใจว่า BMC มีคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล


ขับเคลื่อนโดยลูกค้า

คุณภาพจะสะท้อนผ่านทุกสิ่งที่เราทำ เริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้า วัตถุดิบของเรา กระบวนการผลิตของเรา และผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มีคุณภาพที่สม่ำเสมอตามที่ท่านคาดหวัง วิศวกรของเรามีประสบการณ์ในการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาในการใช้งานที่แตกต่างกันมาเป็นเวลาหลายปี เรามีห้องปฏิบัติการตรวจสอบที่ทันสมัยที่สอดคล้องกับมาตรฐาน UL และ JIS เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา โรงงานของเราผลิตลวดแม่เหล็กในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นไปตาม ISO-9001 อย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นสิ่งที่รับประกันว่าเราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าของเราได้เสมอ


การประกันคุณภาพ

เรามีระบบการประกันคุณภาพเพื่อตรวจติดตามและดำเนินจัดทำประเด็นปัญหาทั้งหมดเป็นรูปแบบเอกสาร จากระดับโรงงานที่ผู้บริหารจะทำการตรวจสอบประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการรายงาน และแผนกต่างๆ ก็จะดำเนินการติดตามปัญหาที่เกี่ยวข้อง ระบบประกันคุณภาพของเราได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากบริษัทบางกอกเคเบิ้ลจำกัด นอกจากนี้ เรายังได้นำเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์มาใช้ เช่นการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)) และการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) บนพื้นฐานของหลักการผลิตแบบลีน (Lean) เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ ด้วยความสัมพันธ์กับผู้ผลิตยานยนต์ที่แนบแน่นของเราทำให้เราสามารถนำใช้ระบบและกระบวนการต่างๆ มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของเราเองได้